Skip to content

Lean ståstedsanalyse for Mo Industripark AS

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet som forvalter, utvikler og utfører drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken. Selskapet tilrettelegger også for nyetableringer og markedsfører industriparken som etableringssted.

Mo Industripark AS hadde arbeidet aktivt med Lean-metodikk i 3 år og ønsket å finne ut om hele organisasjonen hadde fått forbedringsarbeidet inn i blodet. Høsten 2017 gjennomførte Maintech en Lean ståstedsanalyse for å få et overblikk over Mo Industriparks praksis og for å sammenligne med de antatt beste i verden.

Ståstedsanalysen brukes for å kartlegge nå-situasjonen i en bedrift eller en del av en organisasjon og finne tiltak som skal gi gode forbedringsprosesser og videre utviklingsarbeid. Ledere og ansatte i ulike roller intervjues og bedriftens praksis og arbeidsmåte vurderes i forhold til god industripraksis og Lean prinsipper.

Når dagens situasjon er beskrevet gir det et godt grunnlag for å jobbe videre med å utforske mulighetene fremover og beskrive mulighetsrommet for deretter å konkretisere nye løsninger og planlegge for gevinstrealisering.

Ståstedsanalysen gir et bilde av den faktiske situasjonen og bidrar til å gjøre bedriften oppmerksom på «blind spots». Det gir igjen et godt og konkret utgangspunkt for utvikling mot varig endring.

Terje Lillebjerka, driftsdirektør i Mo Industripark hadde følgende å si i etterkant av arbeidet.

- Norsk industri er i rivende utvikling. Hvis vi skal levere godt må vi jobbe målrettet med å yte god og viktig kvalitet på våre tjenester. Siden 2014 har vi brukt Lean som metode og filosofi for forbedringsarbeid. For å sikre oss at vi lykkes, ønsker vi å sammenligne vår arbeids- og ledelsespraksis mot de antatt beste i verden.

– Ståstedsanalysen ga oss oversikt over status på vårt forbedringsarbeid, og var til god hjelp i å sette kursen for det videre arbeidet.

 

-  Nå har vi jobbet målrettet med resultatene fra ståstedsanalysen i ett og et halvt år. I løpet av året vil vi gjøre en ny analyse for å se om vi har lykkes, og for å justere kursen videre.

Ståstedsanalysen avdekket forbedringspotensialer på flere områder og var til god hjelp for å sette kurs for videre arbeid med utvikling av bedriften.