Skip to content

Lean

Enhver virksomhet er avhengig av å være konkurransedyktig, både i dag og i morgen, og en viktig strategi for å øke konkurransekraften, er Lean.

Ekstern drahjelp som katalysator

Lean og endringsprosesser må eies av virksomhetens ledelse, men ekstern drahjelp kan være både nyttig og avgjørende. Med kompetanse og bred praktisk erfaring i form av kapasitet, faglig påfyll, objektivitet og «nye øyne», bidrar vi til at våre kunder lykkes med å både opprettholde og styrke konkurransekraften.

 

Ledelsen er nøkkelen

Utviklingstakt og evne til endring er avgjørende for konkurranseevnen. Ledelsen i den enkelte virksomheten må selv eie og være pådriver for dette. Mye av nøkkelen ligger i å bygge og videreutvikle strukturer og kulturer som forebygger, forbedrer og effektiviserer – med en utvidet verdiskapningsprosess for øyet. Dette må gjøres til det beste for både menneskene, virksomheten, samfunnet og miljøet.

Hver enkelt virksomhet har sitt eget ståsted. Vi er opptatt av å skaffe oss innsikt i dette ståstedet og forstå hvilke problemer og muligheter ledelse og ansatte «står i». Dette fundamentet er et viktig utgangspunkt for å kunne bistå. 

 

Kompetanseoverføring og støtte fra våre eksperter

Vårt Lean-team består av eksperter med mange års praktisk erfaring og stor kompetanse. 

Teamets rolle er primært å trene ledere og nøkkelpersonell, slik at de får påfyll av kompetanse. Videre gir vi veiledning og støtte i arbeidet med å involvere og lede medarbeidere i forbedrings- og endringsprosesser. Dette kan eksempelvis dreie seg om innføring og videreutvikling av Lean, gjennomføring av modulbaserte opplæringsprogrammer, lederstøtte i endringsprosesser, fasilitering av grupper og prosesser, samt coaching av enkeltledere.

modeller-leanhuset

Verdi for kunden:Vi ser på verdiskapningen ut i fra perspektivet:

 • De som betaler og deres kunder
 • De som gjør verdiskapningen mulig (team og leverandører/partnere)

Vi jobber for å fjerne sløsing i alle prosesser og søker mot å kun jobbe med det som gir verdi for våre kunder (både interne og eksterne).

Gjennom å utarbeide, etablere og forbedre det som ligger i elementene i huset, blir resultatet (outputen) en mer effektiv måte å skape verdi for kunden på.


Fundamentet består av:

 • Bedriftens visjon, misjon, verdier, målbilde, mål og strategier
 • Lederprinsipper
 • Organisering, ansvar og myndighet
 • Teamorganisering (strategiske, taktiske og operative)
 • Målstyring – fra målbilde til KPI-oppfølging på alle nivå i bedriften, f.eks. OEE-målinger
 • Møtestruktur og møtebeskrivelser
 • Kompetanseutvikling, ledertrening og opplæring i Lean verktøy og metoder

Lean prinsipper (illustrert av de fire søylene i huset), er en forutsetning for å jobbe i henhold til de fire læringsprinsippene i Lean.

 • Standardisert arbeidssett: Standarder / beste praksis-beskrivelser som skal bidra til kundetilfredshet, effektivitet, muliggjøre opplæring og forbedringsarbeid.
 • Optimal flyt: Vi fokuserer på å skape robuste prosesser gjennom prosesskartlegging (AS IS) til kontinuerlig forbedring av prosessene for å optimalisere flyten (TO BE).
 • Kunde- og leverandøravtaler: Verdikjeden i alle bedrifter består av en kjede med interne kunder og leverandører. Det er viktig at input og output fra alle prosesser er definert, at samhandlingsregler er avtalt i alle kritiske grensesnitt.
 • Forbedring og problemløsning ved bruk av vitenskapelige metoder

Lean verktøy og metoder benyttes til å hjelpe oss med å stake ut kursen (mål og strategier), jobbe med forbedring/utvikling og løse problemer.

Eksempel på verktøy og metoder for å løse problemer:

 • Kunder som ikke er fornøyde: Verdistrømsanalyse, kundetilfredshetsanalyse
 • Lager produkter eller mottar produkter som ikke er i henhold til spesifikasjon: Prosesskartlegging, prosessledelse, SIPOC, Poka Joke, statistisk prosesskontroll
 • Får ikke riktige ting til rett mengde til riktig tid: Just in time, kanban, one piece flow
  Har ikke balansert produksjonskapasiteten: Heijunka (kapasitetsstyring), Max/min lager, flaskehalsanalyser
 • Ansatte har ikke riktig kompetanse og ledelse som sikrer riktig beste praksis: Standard operasjonsprosedyre (SOP), takttid, arbeids-layout, spagettidiagram
 • Gjentagende problem, får ikke forbedret kompetansen og kunnskapen i bedriften: A3 forbedringsmetodikk inkludert rotårsaksanalyser
 • Mangler orden og system for arbeidsplassorganisering, dårlig flyt: 5S

Maintech leverer til bredden av norsk industri