Skip to content

Lean

Enhver virksomhet er avhengig av å være konkurransedyktig, både i dag og i morgen, og en viktig strategi for å øke konkurransekraften, er Lean.

Lean - ekstern drahjelp som katalysator

Lean og endringsprosesser må eies av virksomhetens ledelse, men ekstern drahjelp kan være både nyttig og avgjørende. Med kompetanse og bred praktisk erfaring i form av kapasitet, faglig påfyll, objektivitet og «nye øyne», bidrar vi til at våre kunder lykkes med å både opprettholde og styrke konkurransekraften.

 

Ledelsen er nøkkelen

Utviklingstakt og evne til endring er avgjørende for konkurranseevnen. Ledelsen i den enkelte virksomheten må selv eie og være pådriver for dette. Mye av nøkkelen ligger i å bygge og videreutvikle strukturer og kulturer som forebygger, forbedrer og effektiviserer – med en utvidet verdiskapningsprosess for øyet. Dette må gjøres til det beste for både menneskene, virksomheten, samfunnet og miljøet.

Hver enkelt virksomhet har sitt eget ståsted. Vi er opptatt av å skaffe oss innsikt i dette ståstedet og forstå hvilke problemer og muligheter ledelse og ansatte «står i». Dette fundamentet er et viktig utgangspunkt for å kunne bistå. 

 

Kompetanseoverføring og støtte fra Lean-eksperter

Vårt Lean-team består av eksperter med mange års praktisk erfaring og stor kompetanse. 

Teamets rolle er primært å trene ledere og nøkkelpersonell, slik at de får påfyll av kompetanse. Videre gir vi veiledning og støtte i arbeidet med å involvere og lede medarbeidere i forbedrings- og endringsprosesser. Dette kan eksempelvis dreie seg om innføring og videreutvikling av Lean, gjennomføring av modulbaserte opplæringsprogrammer, lederstøtte i endringsprosesser, fasilitering av grupper og prosesser, samt coaching av enkeltledere.

modeller-leanhuset

Verdi for kunden: Vi ser på verdiskapningen ut i fra perspektivet:

 • De som betaler og deres kunder
 • De som gjør verdiskapningen mulig (team og leverandører/partnere)

Vi jobber for å fjerne sløsing i alle prosesser og søker mot å kun jobbe med det som gir verdi for våre kunder (både interne og eksterne).

Gjennom å utarbeide, etablere og forbedre det som ligger i elementene i huset, blir resultatet (outputen) en mer effektiv måte å skape verdi for kunden på.


Fundamentet består av:

 • Bedriftens visjon, misjon, verdier, målbilde, mål og strategier
 • Lederprinsipper
 • Organisering, ansvar og myndighet
 • Teamorganisering (strategiske, taktiske og operative)
 • Målstyring – fra målbilde til KPI-oppfølging på alle nivå i bedriften, f.eks. OEE-målinger
 • Møtestruktur og møtebeskrivelser
 • Kompetanseutvikling, ledertrening og opplæring i Lean verktøy og metoder

Lean-prinsipper (illustrert av de fire søylene i huset), er en forutsetning for å jobbe i henhold til de fire læringsprinsippene i Lean.

 • Standardisert arbeidssett: Standarder / beste praksis-beskrivelser som skal bidra til kundetilfredshet, effektivitet, muliggjøre opplæring og forbedringsarbeid.
 • Optimal flyt: Vi fokuserer på å skape robuste prosesser gjennom prosesskartlegging (AS IS) til kontinuerlig forbedring av prosessene for å optimalisere flyten (TO BE).
 • Kunde- og leverandøravtaler: Verdikjeden i alle bedrifter består av en kjede med interne kunder og leverandører. Det er viktig at input og output fra alle prosesser er definert, at samhandlingsregler er avtalt i alle kritiske grensesnitt.
 • Forbedring og problemløsning ved bruk av vitenskapelige metoder

Lean-verktøy og -metoder benyttes til å hjelpe oss med å stake ut kursen (mål og strategier), jobbe med forbedring/utvikling og løse problemer.

Eksempel på verktøy og metoder for å løse problemer:

 • Kunder som ikke er fornøyde: Verdistrømsanalyse, kundetilfredshetsanalyse
 • Lager produkter eller mottar produkter som ikke er i henhold til spesifikasjon: Prosesskartlegging, prosessledelse, SIPOC, Poka Joke, statistisk prosesskontroll
 • Får ikke riktige ting til rett mengde til riktig tid: Just in time, kanban, one piece flow
  Har ikke balansert produksjonskapasiteten: Heijunka (kapasitetsstyring), Max/min lager, flaskehalsanalyser
 • Ansatte har ikke riktig kompetanse og ledelse som sikrer riktig beste praksis: Standard operasjonsprosedyre (SOP), takttid, arbeids-layout, spagettidiagram
 • Gjentagende problem, får ikke forbedret kompetansen og kunnskapen i bedriften: A3 forbedringsmetodikk inkludert rotårsaksanalyser
 • Mangler orden og system for arbeidsplassorganisering, dårlig flyt: 5S

Maintech leverer til bredden av norsk industri