Skip to content

Hva er bedriftskultur?

Det er gjort mange forsøk på å definere hva bedriftskultur er. Det som er sikkert er at alle bedrifter har en. Bedriftskulturen påvirker arbeidsmiljø, sikkerhet, kvalitet og inntjening.  

Featured Tilstandskontrolldagen

Bedriftskulturens bestanddeler:

Bedriftens fremtoning:

Vårt første møte med bedriftskulturen er det vi kan observere og oppleve i møtet med bedriften; Utseende, hjemmeside, mediaomtale, reklame og annonsering, ansattes oppførsel, vennlighet, kleskode, logo, kontorlokaler, fabrikklokaler, ryddighet.

Bedriftens normer og verdier:

Normer er bedriftens aksepterte regler for hvordan man skal opptre. Disse normene er ikke nødvendigvis formelt uttalte. Dette kan være kleskode, eller uskrevne regler om hvordan man kommuniserer internt.

Underliggende personlige oppfattelser og holdninger:

Den enkelte ansatte sine underliggende verdisett og syn på sin rolle i bedriften og graden av eierskap til bedriften som et team. eks. jobber man for å leve, eller lever man for å jobbe?

De beste bedriftene har innsett at oppbygging av en god bedriftskultur er et av sine viktigste konkurransefortrinn. 

Oppbygging og vedlikehold av bedriftskulturen blir da et element i bedriftens totale prosesser som TQM og Lean.

Ved å innta et aktivt forhold til hvordan bedriftskultur som er nødvendig for at en bedrift skal lykkes best mulig, har ledelsen et startpunkt for arbeidet med å bygge denne. 
Det er imidlertid viktig at ledelsen innser at det krever at ledelsen selv er bevisst og konsekvent i sin rolle.

En god bedriftskultur er positiv og kjennetegnes av måten bedriftens formelle uttalte og uformelle verdier blir kommunisert internt og eksternt. Denne defineres av tre forhold:

1. Bedriftens formelt uttalte verdisett gitt i form av kvalitetskrav, prosesser, rutiner, organisering og etiske retningslinjer.

2. De ansattes sammensetning, holdninger og individuelle kulturelle bakgrunn som et resultat av; jobberfaringer, hjemsted, familie, skolegang, religion og oppvekst.

3. Bedriftens ledelses aktive og kontinuerlige oppfølging og kommunikasjon av formelle og uformelle grensesettinger og verdisett:

  • Hvordan ledelsen er tydelig i å  "leve" kulturen og fremstå som positive forbilder for de ansatte
  • Hvor flink ledelsen er til å rekruttere ansatte med bakgrunn og holdninger som passer til kulturen
  • Hvordan ledere praktiserer raushet og synliggjør anerkjennelse til medarbeidere
  • Hvor flink ledelsen er til å holde ansatte i "flytsonen" med balanse mellom utfordringer og mestring
  • Hvor flink ledelsen er i å kommunisere målsetninger og styre mot å nå disse
  • Bygging av en positiv atmosfære med sterk samhørighet inad i bedriften

Bedriftene behøver ansatte som identifiserer seg med og føler ansvar og eierskap til egen bedrift.  Alle er teamspillere på samme lag. «There’s no I in Team». Det er ikke plass til egoisme og primadonnaer på et godt lag.

Bedriftene behøver ledere som innser at de selv er en del av laget og som organiserer felles feiring av måloppnåelser. Feiringen skal ikke begrense seg til styrerommet!

Et nøkkelord for å oppnå god bedriftskultur er balanse: Ledelsen må rekruttere og sette sammen ansatte med riktig bakgrunn, kjønnsfordeling og verdisett som passer sammen. Den enkelte ansatte må holdes i «flytsonen» hvor den ansatte føler at en er i balanse mellom utfordringer og mestring.

Ledelsen må legge til rette for at organisasjonen bygger opp under den enkelte ansattes selvfølelse og tilhørighet.

Ved en bevisst holdning kan nyansatte formes til en bedrifts definerte bedriftskultur gjennom styrte opplæringsprogrammer. Ved vurdering av ansettelse av erfarne medarbeidere bør ledelsen gjøre en grundigere analyse av den enkeltes medbragte holdninger, i forhold til om kandidaten passer inn.

En sterk bedriftskultur kjennetegnes av at de ansatte har sammenfallende holdninger og oppfatninger om utførelse og organisering av arbeidet, mens en svak bedriftskultur kjennetegnes av at det er ulike oppfatninger om utførelse og organisering av arbeidet. Her må ledelsen søke å sette sammen den riktige balansen og aktivt påvirke for å unngå at en sterk kultur utvikler stereotype eller statiske oppfatninger og holdninger.

Et selskap som er kjent for gode prosesser er Toyota. En av hovedpillarene i «The Toyota Way» er

Respect for people:

 • Respekter hverandre
 • Gjør hva dere kan for å forstå hverandre
 • Ta ansvar
 • Gjør ditt beste for å bygge gjensidig tillit
 • Stimuler personlig og profesjonell utvikling
 • Del muligheter for utvikling
 • Maksimer teambasert og individuell ytelse

– Virkemidlene for å oppnå og følge opp en god bedriftskultur bør inkluderes i prosesser og prosedyrer i bedriftens kvalitetssystem. Ved å identifisere og inkludere indikatorer for målstyring av bedriftskulturen får ledelsen mulighet til å måle og forbedre utviklingen av bedriftskulturen. På den måten kan en bedrift oppnå en styrt positiv utvikling.