Skip to content

Odfjell Drilling - et omfattende og lærerikt prosjekt

På en borerigg er det ofte mellom 50 000 og 100 000 komponenter som skal fungere for at riggen skal kunne operere trygg og ha ønsket oppetid. Det er et omfattende arbeid å sikre at driftsmålene blir oppnådd. Standarden NORSOK Z-008 presenterer hvordan en best mulig kan sørge for oppnåelse av kravene til risikostyrt vedlikehold for offshore virksomhet. – Vi kjenner
standarden og oljevirksomheten godt, sier prosjektleder Sigrun Jemblie.


Sigrun har vært prosjektleder hos Maintech for å gjennomføre konsekvensklassifisering i henhold til
Norsok Z-008 standarden for alt utstyr ombord på to Odfjell Drilling rigger. Det gjaldt riggene
Deepsea Mira og Deepsea Bollsta. I løpet av prosjektet ble en tredje rigg, Hercules, inkludert i
prosjektet. Prosjektet ble gjennomført mens riggene var i Bergen for klargjøring for nye operasjoner
og skifte av operatør. Konsekvensene ved forsinkelser er store, så det var en viktig målsetting for
prosjektet å holde fremdriftsplanen. Noe Maintech bidro til.


Omfattende
Alt utstyr vedlikeholdes må ha en konsekvensklassifisering for å forstå deres påvirkning med tanke på
helse, miljø sikkerhet og kost ved bortfall funksjon.. For å få opprettholde oppetid av riggene og
sikkerhetsnivå må utstyret ha riktig teknisk tilstand og fungere i henhold til operasjonen som skal
utføres. Videre må det i driftssituasjon allokeres riktig personellgrupper til vedlikeholdsarbeidet.
De aktuelle Odfjell Drilling rigger har mellom 70 000 og 100 000 enheter som skal vurderes. For å
kunne gjennomføre et så omfattende prosjekt er det helt avgjørende at de involverte både har god
kompetanse og erfaring. – Vi har gjennomført liknende prosjekter, riktig nok ikke så omfattende,
tidligere, forteller Sigrun. I alt har vi gjennomført mer enn ti slike prosjekter over flere år.
- Odfjell Drilling benytter internt samme verktøy som vi benytter i våre prosjekter, forteller Sigrun.
Riggflåten til drillingselskapet har økt de siste årene. Riggselskapet hadde derfor ikke kapasitet internt
til å gjennomføre nødvendige analyser. De ønsket derfor å knytte til seg en kompetent partner.
Maintech tilfredsstilte kravene til kompetanse, erfaring fra oljebransjen og ressurser. FMECA (Failure
mode, effects, and criticality analysis) prinsippet som verktøyet baserer seg på er godt kjent internt hos oss.

Kommunikasjon viktig
- Prosjektet fulgte i det store hele opprinnelig fremdriftsplan, sier Sigrun. Men med et så omfattende
arbeid skjer det alltid noe. Det var Odfjell Drilling også klar over. Vi hadde svært god kommunikasjon
og fant gode løsninger underveis. Jevnlig kontakt er viktig for å holde fremdriften i prosjekter. Våre
prosjektmedarbeidere ble godt involvert i organisasjonen. Med så godt samarbeid ble det naturlig at vi
kom med forbedringsforslag underveis. Slike forslag var ikke del av det opprinnelige scoopet.
Samarbeidet fungerte godt og Odfjell Drillings personale var positive til våre innspill. Når nærmere
300 000 enheter skal konsekvensklassifiseres hvor en stor andel også skal ha FMECA analyser, vil det
alltid dukke opp uforutsette forhold. De ble i samarbeid med Odfjell Drillings personale håndtert på en
god måte.
Det er mye informasjon som skal hentes inn for å kunne utføre aktuelle vurderinger. Odfjell Drilling
personell må gjøre en betydelig jobb for å få fremskaffet riktig informasjon. Flyten i dette arbeidet er
helt avgjørende for fremdriften. Oppstod det utfordringer sikret god kommunikasjon at vi fant
løsninger og ble enig om videre fremdrift.

God erfaring
Sigrun har jobbet med slike prosjekter i mer enn 10 år og har god erfaring med de hjelpemidler som
ble brukt i prosjektet. Maintech er en lærende organisasjon. I en slik organisasjon er det naturlig med å
jobbe med forbedringer. Vi utvikler oss hele tiden.
- Med Odfjell Drilling hadde vi en svært åpen dialog, forteller Sigrun. Våre medarbeidere erfarte at det
var svært enkelt å ta kontakt med Odfjells prosjektleder.. Siden vi er en lærende organisasjon og
Odfjell var lyttende til våre innspill utviklet prosjektet seg godt. Arbeidet ble startet opp i månedsskifte
april mai i 2022. Ved at Hercules riggen ble tatt inn i prosjektet, ble også fremdriftsplanene endret.

Valget falt på Maintech fordi vi vurderte at deres interne kvalitetssikring vil møte våre krav, forteller
Christoffer Opstvedt fra Oddfjell Drilling. Det er viktig for oss å ha partnere som tilfredsstiller våre
interne prosesskrav. Erfaringene gjennom prosjektet viser at Maintech hadde gode interne prosesser,
og derved ga det god prosjektfremdrift.


Nå er NORSOK Z-008 oppe til revisjon, Sigrun er med i dette arbeidet. Erfaringene fra Odfjell Drilling
prosjektet kommer godt med i denne sammenheng. Personell fra Maintech er med i andre deler av
dette arbeidet også, som kvalitetssikring.

Om
NORSOK Z-008 Risk Based Maintenance & Consequence Classification
Formålet med NORSOK Z-008standarden er å gi krav og retningslinjer for:

 • Etablering av teknisk hierarki
 • Konsekvensklassifisering av utstyr
 • Hvordan bruke konsekvensklassifisering i vedlikeholdsstyring
 • Hvordan bruke risikoanalyse for å etablere og oppdatere forebyggende
  vedlikeholdsprogrammer
 • Hvordan hjelpe beslutninger knyttet til vedlikehold ved å bruke den underliggende
  risikoanalysen
 • Reservedelsevalueringer som grunnlag for utarbeidelse og optimalisering

Vedlikeholdsprogrammer for nye og i drift anlegg skal det tas hensyn til all risikoelementer, det vil si
risiko knyttet til:

 • Personale
 • Miljø
 • Produksjonstap
 • Direkte og indirekte kostnader inkludert omdømme
IMG_2111
Et fornøyd team på plass hos kunden.

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet