Skip to content

Maintech forbedret sikkerheten ved Statkrafts forbrenningsanlegg

Farlig energi er en stor risiko for ansatte som utfører vedlikehold på Statkraft Varme Trondheim sitt forbrenningsanlegg. Maintechs prosessforbedringer og implementering av LOTO-systematikk har optimalisert sikkerheten for selskapets vedlikeholdspersonell.

Farlig energi med stort skadepotensial for ansatte


Statkraft Varme Trondheim produserer fjernvarme tilsvarende 30 % av byens oppvarmingsbehov. Fjernvarmen leveres som vannbåren varme fra forbrenning av husholdningsavfall, propan og biobrennstoff.

Slike forbrenningsanlegg består av mange avanserte prosesser, og inneholder mange former for farlig energi som utgjør stor fare for vedlikeholdspersonell. Blant har elektrisk-, mekanisk-, trykk- og termisk energi potensial til å påføre personellet alvorlig skade.


Proaktiv ledelse ønsket prosessforbedring

Ledelsen ved forbrenningsanlegget har en proaktiv tilnærming til de ansattes sikkerhet, og engasjerte oss i Maintech for å forbedre prosesser med risiko for alvorlige ulykker. Sammen utviklet vi et system som ivaretar medarbeideres sikkerhet ved utførelse av vedlikeholdsarbeid. Prosessforbedringen tok utgangspunkt i LOTO-systematikk «Lock Out, Tag Out», eller «låse av og skilte».

Det ble laget instrukser for hvordan utstyret skal gjøres energiløst og avlåst. Spesialtilpasset avlåsingsutstyr og merkemateriell ble anskaffet, og hengt opp på hensiktsmessige steder nær utstyret som skal låses.

Arbeidstillatelser ble innført for å sikre at vedlikehold ikke startes før risikoforholdene er vurdert, håndtert og dokumentert. Arbeidstillatelsene gir også de som leder aktivitetene en oversikt over hvor i anleggene det foregår risikofylt arbeid.

Samlet resulterte prosjektet i en fullstendig kartlegging av farlig energi på anlegget, med 39 «lås og merk»-punkter (LOTO-stasjoner) samt 417 forberedte låsepunkt.

Sikrere vedlikehold gir reduksjon i FAR-verdi


Prosjektet viste at det er mulig selv for anlegg med kompliserte prosesser å kartlegge all potensiell farlig energi og tilhørende barrierer for avlåsing. 

Bildet til venstre viser barrieremerking for hydraulikkventiler for innermatsjakt, mens bildet til høyre viser sikkerhetsbrytere for rørverk i nøytraliseringstank. 
 
Korrekt implementering av LOTO-systematikk gir betydelig høyere personsikkerhet. FAR (Fatal Accident Rate) beskriver forventet antall dødsfall per 100 millioner arbeidstimer. For Statkraft Varme Trondheim sin del er det forventet at LOTO vil redusere framtidig FAR-verdi til et neglisjerbart nivå.


Med Loto-systematikken har vi i Maintech etablert et sikkert støttesystem for vedlikeholdspersonell ved Statkraft Varme:

  • All farlig energi og tilhørende barrierer er kartlagt og definert
  • Arbeidstillatelser gir oversikt over hvor det foregår risikofylt arbeid
  • Personlig sikkerhet for brukere av systemet gir en tryggere hverdag for ansatte
  • Systematikken er anvendelig på et bredt utvalg av forbrenningssentraler


 
LOTO-systematikk ivaretar personellsikkerheten i henhold til gjeldende myndighetskrav!