Skip to content

Bedre vedlikehold bidrar til at Forsvaret kan spare 3 mrd

Effektivisering kan bidra til at Forsvaret sparer opp mot 3 mrd. Analyser fra oss i Maintech viser at vedlikehold er et av områdene som kan forbedres og effektiviseres.

Potensial for forbedring på 28 områder

Totalt har analysearbeidet, i regi av Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), gjort rede for hele 28 områder hvor det er gevinster å hente på effektivisering og generelle forbedringer. Dette kommer fram av en samlet forskningsrapport som synliggjør potensial for forbedring og effektivisering i Forsvaret for 2021-2024.

Analysene mtp. forbedring og effektivisering omfatter følgende områder:

  • Materiellinvesteringer
  • Vedlikehold
  • Eiendom, bygg og anlegg
  • Personell og kompetanse
  • IKT og digitalisering
  • Styrkeproduksjon

 

Våre analyser av vedlikeholdsarbeidet

Vi i MainTech har bidratt til FFI-studien i form av analyser knyttet til effektivt vedlikehold. I tillegg er det utført RCM-analyser (Reliability Centered Maintenance) på NASAMS Launcher - et mobilt modulbasert luftvernsystem for mellomdistanseraketter. Også her viser analysene et stort potensial for effektivisering.

Det samlede analysearbeidet er sammenfattet i FFIs rapport Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen – potensial for forbedring og effektivisering 2021-2024.

Rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av innsatsen FFI har lagt ned de siste tolv månedene knyttet til datainnsamling, intervjuer, analyse og dialog med de involverte etatene, samt vurdering og sammenstilling av bidrag fra andre aktører, deriblant Maintech. Sett under ett utgjør rapporten et veikart for videre forbedring og effektivisering i forsvarssektoren.

Maintechs bidrag inn i effektiviseringsprosjektet er beskrevet på sidene 47-49.

Maintech fortsetter å jobbe tett med forsvaret, der målet gjennom pilotprosjekter er å vise hvordan gevinster innen vedlikehold kan realiseres.

Her kan du legge inn mer tekst som forteller innholdet ditt under sitatet